How I met Irina Sardareva – the famous Bulgarian hat designer

To make a dream come true – this is the best feeling ever!

I made one of my dreams come true last week – I met Irina Sardareva, the famous Bulgarian hat designer

I know a lot about Irina since I was a kid and I’ve always wanted to meet her but this was just a dream… I’ve never ever thought that this dream will come true one day. And the famous “House of hats” was like a magical place to be… and it was magical when I went there last week. I felt like I was dreaming. As soon as you enter the house, you are already there – in the fairy land of hats surrounded by art and beauty. I can’t describe the way I was feeling, I just felt in love with this place!

Да сбъднеш мечта – това е най-превъзходното чувство на света!

Тази седмица аз сбъднах една своя мечта – срещнах се с Ирина Сардарева, известният български дизайнер на шапки

Зная за Ирина от малка, винаги съм искала да я срещна, но не съм и предполагала, че наистина ще го направя. А “Къщата на шапките” винаги е била вълшебно място в представите ми. И на живо е вълшебно. Още с влизането вътре усещаш магията. Минаваш през вратата и вече си там, в царството на шапките, обгърнат от изкуство и красота. Не мога да опиша какво усетих, странно чувство в стомаха си, влюбих се в това място…

Irina Sardareva - the famous Bulgarian hat designer

Irina, the hat designer, welcomed us with a glass of nice wine. We sat down and she took us back in the time when the story of her relationship with hats began. Irina was a chemistry teacher, but she has always had the artistic spirit inside. She started designing hats “accidentally” – there is nothing random in life though. Her life seems to be a series of circumstances that lead her to the hats and the house. She says “You must steal the craft”. She didn’t know how to make hats, but again thanks to fate the hat designer has had the opportunity to see the entire production cycle in the largest hats factory in Ukraine during one of her trips. After that she returned to Bulgaria with a bunch of hats and the new knowledge. So it all began…

А Ирина ни посрещна с по чаша хубаво вино. Седнахме и тя ни отведе в спомените си, разказа как е започнало всичко. Ирина е била учител по химия, но винаги е носила душата на творец. Започва да прави шапки “случайно” – не, няма случайни неща. Нейният живот е поредица от обстоятелства, които я отвеждат до шапките, до къщата… Тя казва “занаят се краде”. Не е знаела как да прави шапки, но отново благодарение на съдбата е имала възможността да види целия производствен цикъл в най-големия завод за шапки в Украйна при едно нейно пътуване. Връща се в България с куп шапки и нови знания. Така започва всичко…

Irina Sardareva - the famous Bulgarian hat designer

Irina Sardareva - the famous Bulgarian hat designer

The magic House of Hats – its former possessor, Mary had also studied the hat craft to go to Paris and make herself a living by designing hats. The favourite city of Irina is Paris, too.

Is it fate, coincidence or something else, the truth is that when you want something very much, it will come true for sure! 

Вълшебната Къщата на шапките – нейната бивша притежателка, Мария, също е учила шапкарството като занаят и е заминала в Париж, където остава дo смъртта си. А любимият град на Ирина също е Париж.

Дали е съдба, стечение на обстоятелствата или нещо друго, истината е, че когато желаеш нещо много силно, то неизбежно се сбъдва!

Irina Sardareva - the famous Bulgarian hat designer

Irina Sardareva - the famous Bulgarian hat designer

Irina Sardareva - the famous Bulgarian hat designer

А за шапките ще ви разкажа в следващия пост :)

This is the lovely Prima :)
А това е прекрасната Прима :)

Irina is an incredible woman and everyone who has the chance to meet her at least once in a lifetime is being blessed! I can say I’m lucky :) She will inspire you to follow your dreams because we only live once and we have something good to share with the world for sure. The most important thing, Irina says, is to do whatever you do with love and to give love. You should do good without expecting anything in return. To do good because the whole world would be a better place this way :)

I still haven’t told you a word about the beautiful hats. I will do it in my next post so keep an eye on the blog:)

Ирина е невероятна жена, която ако срещнеш поне веднъж в живота си, си късметлия! Аз съм щастливка :) Тя може да те вдъхнови да следваш мечтите си, защото живееш само веднъж и със сигурност има какво да дадеш на света. Най-важното, казва Ирина, е да правиш всичко с любов и да даваш любов. Да правиш добро, без да очакваш да ти се върне веднага, да правиш добро, защото така светът би бил едно по-хубаво място :)

А за шапките ще ви разкажа в следващия пост :)

Written by Aneliya Magleva